RUSYA`DA BURSLU NÜKLEER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SINAV DUYURUSU 2014


1. Genel bilgi ve adaylarda aranan şartlar:

1.1. Eylül 2014 tarihinde başlayacak akademik dönemde Rusya Federasyonu’nda Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde (MEPhI) eğitim almak üzere Türkiye'deki üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri’nin, fizik ve/veya matematik derslerinin okutulduğu tüm bölümlerinin hali hazırda “1., 2., 3. ve 4. sınıfı”nda okuyan Türk vatandaşı öğrenciler arasından 100 öğrenci seçilmesi planlanmaktadır. Bu öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleşecektir. Sınavda başarılı olup eğitim programına katılmaya hak kazananlar, Rusya Federasyonu’nda nükleer mühendislik alanında bedelsiz eğitim alacaklardır.

 

2. Sınav başvurusu, yazılı ve sözlü sınav süreci:

2.1. Başvurular, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 11 Nisan 2014 tarihine kadar http://www.akkunpp.com/basvuru-formu internet adresinde yer alan form doldurularak yapılacak ve başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna ilaveten, yazılı sınav başlangıcında öğrencilerin başvuru formlarını tekrar doldurmaları istenecektir. Yazılı sınav 19 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde saat 13:30’da yapılacaktır.

 2.2. Yapılacak yazılı sınav genel lise müfredatı matematik ve fizik konularını içerecektir.

2.3. Sınav başvurusunu yapanlar arasından üniversiteye yerleştirilmeye esas giriş puanı dikkate alınarak belirlenecek 600 kişi yazılı sınava çağrılacaktır.

2.4. Başvuru sırasında beyan edilen ÖSYM sınavı puanı ile sınav esnasında getirilecek ÖSYM sınavı sonuç belgesindeki puanların farklı olması halinde, ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

2.5. Yazılı sınava girecek öğrenciler yanlarında, T.C. kimlik numarasını içeren belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile birlikte kurşun ve tükenmez kalem getireceklerdir.

2.6. Yazılı sınavda en yüksek puandan başlayarak yapılacak değerlendirme sonucu ilk 300’e girerek başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar http://www.akkunpp.com/ internet adresinde duyurulacaktır.

2.7. Yazılı sınavı başarı ile geçen ilk 300 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonucunda 300’üncü kişi ile aynı puanı almış kişiler de başarılı sayılacaktır. Yapılacak öğrenci seçiminde yazılı sınav sonucunda eşit puan alan öğrenciler arasında Rusya'da eğitime katılabilmek için öncelik, üniversitelerin nükleer enerji mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilere verilecektir.

2.8. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati http://www.akkunpp.com/ internet adresinde duyurulacaktır.

2.9. Sözlü sınava girecek adaylar yanlarında öğrenci belgesi getireceklerdir.

2.10. Sözlü sınav sonucunda 100 kişilik asil liste, 100 kişilik de yedek liste belirlenecek ve bu listeler http://www.akkunpp.com/ internet adresinden duyurulacaktır.

2.11. Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, tam teşekküllü bir hastaneden alınan “yurt dışında eğitim görmesinde sağlık yönünden bir engeli olmadığını” gösterir sağlık raporu sunacaktır.

2.12. Sözlü sınavda başarılı olanlar ivedi olarak lise diplomalarının noter onaylı suretini ve geçerli bir pasaport (süre olarak yurtdışı çıkış ve vize almak için yeterli) sunacaklardır.

2.13. Sözlü sınavda başarılı olan öğrencilere MEPhI Üniversitesine kayıt için gerekli tüm belgeler http://www.akkunpp.com/ internet adresinden duyurulacaktır. İstenilen tüm belgeler Rusça diline tercüme edilmiş, noter onaylı ve apostil yapılmış olmalıdır.

2.14. Adayların ve kayıt olan öğrencilerin hiçbir koşulda sınava hazırlık ve katılıma dair yaptıkları masraf için, iade talebinde bulunma hakları yoktur.

 

3. Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü (MEPhI) eğitim programı:

3.1. Rusya Federasyonu’nda eğitime katılma hakkı kazanan öğrenciler, lisans eğitim programı (1 yıl hazırlık + 4 yıl lisans eğitimi) veya uzmanlık eğitim programı (1 yıl hazırlık + 5,5 yıl uzmanlık eğitimi) göreceklerdir. Lisans eğitim programını bitiren öğrenciler, başarı durumlarına ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali için gerekli kadro listesine göre 2 yıllık yüksek lisans programına devam edebileceklerdir. Uzmanlık eğitim programını bitiren öğrenciler, başarı durumlarına ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali için gerekli kadro listesine göre 6 aylık yüksek lisans programına devam edebileceklerdir. Eğitim programlarında okuyan tüm öğrenciler, yaz dönemlerinde eğitim programlarına göre teorik ve Rusya’daki nükleer güç santrallerinde pratik staj yapacaklardır.

3.2. İlk yıl, öğrencilere Rusça eğitimi (eğitim süresinin en az %50’sini kapsayacak şekilde) olmak üzere matematik, fizik, bilgisayar bilimleri ve teknik çizim eğitimleri de verilecektir. Hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler Haziran ayında Rusça sınavına tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan öğrenciler, üniversitenin 1’inci sınıfına kayıt olacaktır.

3.3. 3.1’inci maddede zikredilen eğitim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Rosatom’un eğitim merkezlerinde uygulama eğitimi ve Rusya’da işletmede olan nükleer güç santrallerinde 1 ila 3 yıllık uygulamaya yönelik staja tabi tutulacaklardır.

3.4. MEPhI Üniversitesi her eğitim döneminde, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmek üzere öğrencilerin başarı ve devam durumunu gösterir öğrenci izleme raporu gönderecektir.

3.5. Mücbir sebepler veya Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kabul edilecek istisnai durumlar dışında eğitim programının herhangi bir aşamasında eğitimden vazgeçen veya kaydı silinen öğrencilerden yararlandıkları tüm burs miktarı ve harcamalar geri alınacaktır.

 

4. Öğrencilerin kayıt olma koşulları:

4.1. Seçme sınavında başarılı olup sağlık raporunu sunduktan sonra öğrenci, noter huzurunda kendi hak ve yükümlülüklerini belirleyen “taahhütname” imzalayacaktır.

4.2. Taahhütname imzalandıktan sonra öğrenci, Ankara’da gerçekleştirilecek oryantasyon eğitimine katılacaktır.

4.3. Öğrenci, 1 yıllık Rusça yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra ara vermeden akademik eğitime başlayacak ve bu eğitimi başarıyla tamamlayacaktır.

4.4. Öğrenciler, Rusya’daki eğitim programı ve akabinde ilave olarak Rusya’daki nükleer güç santrallerinde staj eğitiminin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde MEPhI Üniversitesi’nde eğitim görme süresinin 2 katı süreyle çalışacaklardır. Rusya’daki uygulama eğitimi ve nükleer güç santrallerinde 1 ila 3 yıllık uygulamaya yönelik staj, mecburi hizmet süresinden düşülmeyecektir.

4.5. Öğrencinin başarısızlığı, disiplinsizliği, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kabul edilecek haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması durumunda, MEPhI Üniversitesi’nin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır. Bu konunun ayrıntıları, MEPhI Üniversitesi’nin yönetmeliklerinde tanımlanmaktadır.

 

5. Öğrencilerin eğitim, burs ve barınma koşulları

5.1. Öğrencilere yılda bir defa, Ankara- Moskova-Ankara gidiş-dönüş uçak bileti ödenecektir.

5.2. 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanacaktır.

5.3 Mezuniyet sonrası 1 ila 3 yıllık staj döneminde barınma imkanı sağlanacaktır.

5.4 Öğrencilere MEPhI Üniversitesi kütüphanelerinden ders kitapları temin edilecektir.

5.5 Eğitim süresince öğrencilere aylık 500 ABD doları tutarında burs ödenecektir.

5.6 Öğrencilere, Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan genel sağlık sigortası kapsamı dikkate alınarak sağlık sigortası yaptırılacaktır.

5.7 Öğrencilerin tüm sorunları ile ilgili 7 gün 24 saat başvurabilecekleri Moskova’da mukim özel rehber istihdam edilecektir.

5.8 Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alınacaktır. Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yetkisi alan öğrenciler, Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaktır.